Algemene Voorwaarden Martina Kelder Fotografie

Lees onderstaande voorwaarden nauwkeurig door om onduidelijkheden te voorkomen. Bij het maken van een afspraak gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen fotograaf en een klant/opdrachtgever. Deze voorwaarden hebben betrekking op: offertes, fotosessies en producten, klachten, auteursrecht en privacy/persoonsgegevens.

Offertes:

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van akkoord van zijn aanbod, op dit aanbod terug te komen.

Fotosessies:

Op de website (www.martinakelder.nl) staan de prijzen vermeld voor fotosessies en de eventueel daarbij behorende reiskosten. De klant/opdrachtgever is hierdoor op de hoogte van de prijs voordat de fotosessie plaats vindt. Bij annulering binnen 24 uur voordat de opdracht plaats vindt, wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. Mocht het voor de fotografe om bepaalde reden onmogelijk zijn om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, door ziekte/ongeval/technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder kosten een nieuwe afspraak gemaakt worden. Mocht het tijdens de fotosessie blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden, dan wordt de fotosessie afgelast en verplaatst. Eventuele extra reiskosten worden dan wel in rekening gebracht.

Betalingen:

De klant/opdrachtgever zal de factuur van de fotografe op onjuistheden controleren voordat deze betaald wordt. Indien de klant/opdrachtgever geen melding maakt van fouten dient de factuur binnen 14 dagen te worden betaald zoals op de factuur staat vermeld. Indien de klant/opdrachtgever verzuimt van betaling komen de eventuele onkosten kosten voor rekening van de klant/opdrachtgever.

Producten:

Bestanden worden aangeleverd in/op het overeengekomen product (CD/DVD/Album) en wordt overhandigd na betaling van de factuur. Het te ontvangen product komt overeen zoals afgesproken in de offerte en opdrachtbevestiging. Martina Kelder Fotografie is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto's anders kan ervaren indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De klant heeft in dit geval ook geen recht op terugstorting van het betaalde bedrag, een nieuw product of een andere vergoeding. Op alle foto's berust copyright en blijft eigendom van de fotografe.

Klachten:

Klachten over het geleverde werk dienen binnen 7 dagen na levering, schriftelijk per e-mail gemeld te worden. De klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij een gegronde klacht in behandeling worden genomen. De foto's die worden gemaakt tijdens de fotosessie zijn een interpretatie van de fotograaf en berust op het handschrift en de artistieke kijk van de fotografe. Klachten over hoe de klant op het portret overkomt word niet gehonoreerd.

Auteursrecht:

Het auteursrecht op het werk, berust ten allen tijde bij de fotografe. De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto's. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Foto's mogen niet worden gebruik voor commerciële of non-profit doeleinden, mogen niet worden gepubliceerd in gedrukte media en mogen niet worden doorverkocht, mits hier toestemming voor is verleend door de fotografe. De klant geeft de fotografe toestemming om gemaakte foto's te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (website, social media, portfolio, etc.) en in drukwerk (bijv. flyers, exposities, etc.). De klant kan hiervoor geen vergoeding of restitutie vragen en ontvangen. Wil de klant niet dat de foto's van de fotosessie worden gebruikt voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant die vooraf kenbaar te maken. Op de CD/DVD die de klant ontvangt staan twee mapjes. Een mapje met foto's voor het gebruik op het internet en een map voor privégebruik. In de foto's voor op internet staat de naam van de fotografe vermeld. Deze zijn te gebruiken voor het publiceren van foto`s op social media e.d. Dit is niet verplicht, maar wordt wel erg gewaardeerd (incl. link naar de website).

Privacy & Persoonsgegevens:

Martina Kelder zal in geen enkel geval persoonsgegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Martina Kelder Fotografie © 2013 | www.martinakelder.nl | info@martinakelder.nl | T. 06 46792534